Adatkezelési Tájékoztató

az „Ági szörp nyereményjáték” nyereményjáték során kezelt személyes adatokra vonatkozóan

Az „Ági szörp nyereményjáték!” nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője az Ági Nektár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A Játék során azért kezeljük az adatait, mert a Játék lebonyolításához szükségünk van a nevére, elérhetőségeire, vásárlásának blokkadataira, hogy a Játékszabályban leírtaknak való megfelelést vizsgálni tudjuk, érvényes pályázat esetén a sorsolási adatbázisba beemeljük, majd nyertesség esetén a nyereményét el tudjuk juttatni Önnek és ennek során, akár e-mailen, akár telefonon keresztül kapcsolatba tudjunk lépni Önnel.

A www.agiszorp.hu/nyeremenyjatek – a továbbiakban Weboldalon a játékban részt venni kívánó felhasználó, vásárló – a továbbiakban: Regisztráló – saját adatai megadásával regisztrálhat, a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Regisztráló tartozik felelősséggel.

Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

Ha a Regisztráló esetleg a Játék időtartam alatt meggondolja magát és mégsem szeretne a továbbiakban részt venni a Játékban, írhat nekünk az info@aginektar.hu e-mail címre és töröljük a korábban megadott személyes adatait nyilvántartásunkból. Ez azt is jelenti, hogy ezt követően már nem tud részt venni nyereményjátékunkban.

Adatait csak a Játékkal kapcsolatos célok érdekében használjuk, adatait másoknak nem adjuk át (kivéve a 7. pont alatt felsorolt harmadik személyeket).

Mivel a Játék lebonyolítása személyes adatok kezelésével jár, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Tájékoztató a Játék oldalán az adatkezelési idő alatt elérhető.

 

1. Ki kezeli az Ön, mint Játékos (érintett) személyes adatait?

A Regisztrálók hozzájárulása alapján a Regisztrálók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból az alábbi Adatkezelő kezeli:

Ági Nektár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  • székhely: 6221 Akasztó, Rózsa utca 9.
  • cégjegyzékszám: 03-09-135143; adószám: 13841481-2-03
  • postai cím: 6221 Akasztó Rózsa u.9
  • e-mail cím: info@aginektar.hu
  • honlap cím: agiszorp.hu
  • adatvédelmi tisztviselők elérhetőségei:

 

2. Miért van szükség a Játékhoz személyes adatokra?

A Játékban való részvétel lehetőségének biztosítása tekintetében a Játékszabályban leírt feltételek vizsgálata, a sorsolás lebonyolítása, a kisorsolt nyertesek pályázata érvényességének vizsgálata (blokk bekérés útján) és a nyertesek e-mailben vagy telefonon történő értesítése érdekében van szükség.

A nyertesek tekintetében az adatkezelés célja a nyeremények SPRINTER futárszolgálat által történő kézbesítése, a nyertesek nevének és a lakcímből a településnév vagy irányítószám közzététele a Játék weboldalán.

 

3. Milyen adataimat kezeli az Ági Nektár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság?

A tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

A Játékban való részvétel lehetőségének biztosítása, a részvételi feltételek ellenőrzése és a nyertesek értesítése tekintetében

  • A Regisztráló vezeték és utóneve
  • Telefonszáma
  • E-mail címe
  • IP címe
  • Regisztráció dátuma
  • A pályázat beküldésének időpontja
  • A vásárlás során kapott nyugta adatai (pl. AP kód, vásárlás dátuma)

A nyeremények eljuttatása céljából megadott adatok:

  • Lakcím (településnév, irányítószám, utca, házszám)

A nyertesek nevének és lakcímének közzététele a Játék Weboldalán:

  • A nyertes Regisztráló vezeték és utóneve
  • Településnév/irányítószám

 

4. Miért kezelheti az Ági Nektár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ezeket az adatokat?

Személyes adatait a GDPR 6.cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. A Regisztráló a Játék tekintetében önkéntes, a jelen Tájékoztató ismeretében tett kifejezett hozzájárulásának kell tekinteni, ha a Regisztráció során, az erre vonatkozó checkbox(ok)ban „pipát, x-et” helyez el.

Ha esetleg a Játék időtartam alatt meggondolja magát és mégsem szeretne a továbbiakban részt venni a Játékban, akkor írhat nekünk az info@aginektar.hu email címre és töröljük a korábban megadott személyes adatait nyilvántartásunkból, ezzel visszavonva adatkezelési hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Ez azt is jelenti, hogy ezt követően már nem tud részt venni nyereményjátékunkban.

Az IP-cím kezelése tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke, mely a Játékban történő részvételi feltételeknek történő megfelelés ellenőrzésére (csalások megelőzésére) szolgál.

 

5. Mennyi ideig kezelik az adataimat?

Az Adatkezelő a Regisztrálók személyes adatait mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy a Regisztráló a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig megsemmisíti azokat.

 

6. Hova jutnak még el ezek az adatok?

Az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a nyereményjátékhoz kapcsolódóan feladatot végez, megismerheti a nyereményjáték során rögzített adatokat, és azokat a szabályozással összhangban kezeli.

 

Az Adatfeldolgozó 

Futárszolgálat: 

  • SPRINTER Futárszolgálat Kft.
  • Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-660447
  • Adószám: 12263840-2-43
  • Postai cím: 1476 Budapest, Postafiók 174/2
  • Kapcsolat: sprinter.hu/kapcsolat/
  • Honlap cím: sprinter.hu

 Sorsolási rendszer fejlesztője: 

 

7. Miként gondoskodnak adataim biztonságáról?

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a Regisztráló által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen továbbá szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal ellátott.

 

8. Milyen jogok, jogorvoslati lehetőségek illetnek meg az adatkezelés kapcsán?

Az Ági Nektár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulásos és a jogos érdek jogalapokra és az adatkezelés jellegére tekintettel az Ön részére az alábbi jogokat biztosítja:

 

  • Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

 

  • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. 

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben az Adatkezelő a jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért az érintett felel.

 

  • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR 17. cikk (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott esetekben:

   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   • az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelő az általa nyilvánosságra hozott a személyes adat fent meghatározott esetben történő törlésekor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

  • A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk a)-d) pontjában foglalt esetekben, vagyis, ha: 

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
   • az adatkezelés jogellenes;
   • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
   • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

  • A hozzájárulás visszavonásának lehetőségét és módját a jogalapra vonatkozó pont tartalmazza.

 

A Regisztráló korlátozás és indokolás nélkül:

   • azÁgi Nektár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6221 Akasztó Rózsa u.9) postacímére küldött nyilatkozattal,
   • vagy az info@aginektar.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben küldött kérelemmel

élhet a jogszabályok által biztosított jogaival.

Az Adatkezelő minden esetben 30 napon belül válaszol a fentebb felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatos megkeresésekre.

 

9. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

  • postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
  • telefonszám: +36 (1) 391-1400
  • fax: +36 (1) 391-1410