Ági szörp nyereményjáték

Részvételi és játékszabályzat

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az „Ági szörp nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője

Ital Magyarország Kft. (székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21-23. I/3.; a továbbiakban: Szervező).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező és az általa megbízott vállalkozó, Huszár Balázs (székhely: 8500 Pápa, Hatodik utca 60.) a továbbiakban együtt: Lebonyolítók, látja el.

 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó‐ vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.11. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 4. pontban írt időtartama alatt 

2.1.1. vásárol bármely magyarországi INTERSPAR, SPAR, SPAR City, SPAR Partner, illetve SPAR Market üzletben egyidejűleg

   • a 3. pontban meghatározott Ági 0,7 L-es kiszerelésű szörp termékek közül legalább 2 (kettő) palacknak megfelelő mennyiséget.
   • A szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a SPAR EXPRESS és DESPAR üzletek nem vesznek részt a nyereményjátékban. A SPAR EXPRESS és DESPAR boltokban vásárolt termékek blokkjai nem képezik egy érvényes pályázat részét.

2.1.2. a www.agiszorp.hu/nyeremenyjatek weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) regisztrál, és ennek során a következő valós személyes adatait megadja: teljes név, e‐mail cím (a továbbiakban: Regisztráció), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen Játékszabályzatban írtak szerinti – kezeléséhez, valamint

2.1.3. a Weboldalon feltölti az általa a Játék 4. pontban írt időtartama alatt vásárolt Termékek vásárlását igazoló tételes blokkon (amelyen a megvásárolt termékek neve is látható) szereplő AP kódot a vásárlás időpontjával (dátum, óra, perc) együtt, valamint a legördülő listából kiválasztja, hogy milyen üzletben vásárolta a termékeket. Abban az esetben, ha a vásárlás helyszínén a vásárlást igazoló blokkon/számlán nem tüntetik fel a vásárolt termékek márkanevét, kérjük, kérjen saját nevére szóló, tételes számlát (a tételes blokk és számla továbbiakban együtt: Blokk). Számla adatok feltöltésénél az AP betűk után szereplő 9 karaktert – mely egy betűből és nyolc számjegyből áll – kell feltölteni az AP kód helyére, és a vásárlás idejének a számlán szereplő időpont kerül feltüntetésre. Amennyiben számlát kér a saját nevére, minden esetben a kasszánál kérje. A háttérben kiállított számlák nem tartalmazzák az AP kódot.

(a továbbiakban együtt: Pályázat)

2.2. A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha a 2.1.1. pontban megjelölt Termékeket – így a két palack Ági szörpöt – egy időben és egy helyen, egy vásárlás alkalmával vásárolta, vagyis a megvásárolt Termékek ugyanazon a Blokkon szerepelnek.

2.3. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Weboldalon. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult. Amennyiben a Pályázat már egy korábbi beküldéshez tartozó vásárlási dátum és AP kód adatpárost tartalmaz, úgy a Szervező az első beküldött Pályázatot regisztrálja, a megegyező adatpárost tartalmazó Pályázatot törli és a Játék során nem veszi figyelembe. Azonos e‐mail címmel és AP kóddal, több alkalommal minden esetben különböző vásárlási dátummal ellátott pályázatot lehet csak beküldeni.

2.4. A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig a Pályázati adatokat tartalmazó Blokko(ka)t sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és nyertessége esetén a Szervező részére az eredeti Blokkot az Ital Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Malomkő utca 7/B I.em postai címre vagy a Blokkról készített fényképet vagy a Blokk szkennelt változatát az info@aginektar.hu e‐mail címre beküldeni a 7.1. pontban foglaltaknak megfelelően. A Szervező kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el, amelyen a vásárolt, 2.1.1. pontban megjelölt Termékek feltüntetésre kerültek és egyértelműen beazonosíthatóak a Termékek, továbbá a Blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a 4. pontban megjelölt időtartam alá esik.

2.5. A Lebonyolító/Szervező a Nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a Blokkon található Termékeket és a vásárlás dátumát, időpontját. Amennyiben a Játékos nem tudja a nyertes AP kódot tartalmazó tételes Blokkot olvasható formában bemutatni vagy ha a nyertes AP kód nem egyezik a beküldött Pályázattal, a vásárlás nem a megadott időtartamra esik (dátum, óra, perc), és/vagy a Termékek nem azonosíthatók be egyértelműen, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost. Amennyiben a Pályázati adatok elmosódtak vagy egyéb módon sérültek, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált adatok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

2.6. A Játékosok a Regisztráció során megadott e‐mail címük útján kerülnek azonosításra, így az email cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e‐mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.7. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. 

2.8. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.9. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. 

2.10. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e‐mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e‐mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e‐mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.11. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet‐ és adatátviteli‐, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.12. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolítók, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.13. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e‐mail címmel, illetve hamisított Blokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Blokkot használnak fel a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

 

3. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

A Játékban részt vesz a Szervező által forgalmazott, bármely magyarországi SPAR üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, bármilyen ízesítésű 0,7 L kiszerelésű ÁGI szörp (a továbbiakban: Szörp), A Termékeket az alábbiakban adjuk meg:

 • ÁGI bodzavirág-lime ízű gyüm.szörp 0,7 L
 • ÁGI citrom-grapefruit vegy. gyüm.szörp 0,7 L
 • ÁGI citrom-menta-uborka ízű gyüm.szörp 0,7 L
 • ÁGI CSÖKK málna ízzel vegy. gyüm.szörp 0,7 L 46%-kal csökkentett cukortartalommal
 • ÁGI lime-menta ízű gyüm.szörp 0,7 L
 • ÁGI lime-menta ízű vegy. gyüm.szörp 0,7 L 47%-kal csökkentett cukortartalommal
 • ÁGI málna ízzel vegy. gyüm.szörp 0,7 L
 • ÁGI málna ízzel vegy. gyüm.szörp 0,7 L 50%-kal csökkentett cukortartalommal
 • ÁGI mangó-lótuszvirág vegy. gyüm.szörp 0,7 L
 • ÁGI MÉZES levendula szörp 0,7 L
 • ÁGI MÉZES málna-citromfű ízű gyüm.szörp 0,7 L
 • ÁGI narancs ízzel vegy. gyüm.szörp 0,7 L
 • ÁGI narancs ízzel vegy. gyüm.szörp 0,7 L 50%-kal csökkentett cukortartalommal
 • ÁGI szamóca vegy. gyüm.szörp 0,7 L

 

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

4.1. A Játék 2021. március 1. napján 00:01‐től 2021. március 28. napján 23:59‐ig tart.

 

5. A JÁTÉK MENETE

5.1. Heti sorsolások

5.1.1. A 6.1.1. pont szerinti heti nyereményekre vonatkozóan a Szervező a Játék minden hete alatt, az adott héten érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, sorsolási bizottság jelenlétében 5 (öt) darab nyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne az Ital Magyarország Kft. irodája (cím: 2040 Budaörs, Malomkő utca 7/B I.em)

A heti nyeremények sorolásainak időpontjai:

   • március 8.
   • március 15.
   • március 22.
   • március 29.

5.1.2. Amennyiben bármely heti nyeremény nyertesével a jelen Játékszabályzatban meghatározott időtartamon belül nem sikerül a kapcsolatot felvenni, illetve a Játékból a Játékszabályzat rendelkezése alapján kizárásra kerül, úgy helyét az időben utána legelőször következő, érvényes Pályázatot benyújtó Pályázó, mint tartaléknyertes veszi át, ha pedig vele sem sikerül a Játékszabályzat szerinti időtartamon belül kapcsolatot létesíteni, vagy bármely kizáró ok felmerülése miatt nem jogosult a heti nyeremény átvételére, úgy mindig az utána közvetlenül következő, érvényes Pályázatot beküldő és sikeres kapcsolatfelvételt megvalósító, a Játékból ki nem zárt Játékos minősül az adott heti nyeremény nyertesének. 

5.1.3. Amennyiben egy Játékos Pályázata valamely heti sorsolás alkalmával kisorsolásra kerül, a Játékos ugyanezen Pályázata semmilyen más heti sorsoláson nem vesz részt, de a Fődíj sorsoláson részt vesz. Amennyiben a Játékos további heti sorsolásokon is részt kíván venni, úgy a Játék időtartama alatt további Pályázato(ka)t szükséges beküldenie.

5.2. FŐDÍJAK SORSOLÁS

5.2.1. Szervező a Játék teljes időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül az általa felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, sorsolási bizottság jelenlétében 2021. március 29. napján 16:00 órakor 6 (hat) darab fődíj nyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne az Ital Magyarország Kft. irodája (cím: 2040 Budaörs, Malomkő utca 7/B I.em)

5.2.2. A Szervező a fődíj sorsoláson 3 (három) db tartaléknyertest sorsol ki. A fődíj tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a fődíjra a 7.1. és 7.3. pontban foglaltak szerint, továbbá amennyiben a fődíj nyertes Játékos vagy az előttük álló fődíj tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a fődíjat a 7.3. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át.

 

6. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

6.1. A JÁTÉKBAN A KÖVETKEZŐ NYEREMÉNYEK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA:

6.1.1. Heti nyeremények 

A Játék teljes időtartama alatt hetente 5 (öt) darab, (összesen 20 darab) Ági ajándékcsomag kerül kisorsolásra.

6.1.2. Fődíj 

A Játék teljes időtartama alatt 6 (hat) fődíj kerül kisorsolásra:

   • 1 (egy) darab TV
   • 2 (kettő) darab okosóra
   • 3 (három) darab JBL hangfal

(Heti nyeremény és Fődíj együtt: Nyeremény vagy Nyeremények)

6.2. Egy Játékos egy Pályázatával a Játék teljes időtartama alatt kizárólag 1 (egy) darab heti nyereményre, valamint a Fődíjra jogosult. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú heti nyereményre jogosult, de minden nyeremény esetében külön, érvényes

Pályázattal kell rendelkeznie.

 6.3. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.  

 

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA  

 7.1. A Szervező a nyertes Játékosokat legkésőbb az adott heti nyerő időpontot, illetve a fődíj esetében a sorsolást követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül, majd sikertelen értesítés esetén további 48 (negyvennyolc) órán belül ismételten (legfeljebb összesen 2 alkalommal) értesíti a Regisztrációkor megadott e‐mail címen (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos legkésőbb a második Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül köteles visszaigazolni az Értesítést az info@aginektar.hu e‐mail címen és megadni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat: a teljes nevét, telefonszámát és magyarországi kézbesítési címét, továbbá köteles ezen határidőn belül a Szervező részére beküldeni az adatokat jól olvashatóan tartalmazó eredeti, sértetlen Pályázatot (Blokkot) postai úton (ajánlott és/vagy tértivevényes levélként). 2040 Budaörs, Malomkő utca 7/B I.em postai címre vagy az adatokat jól olvashatóan tartalmazó, Blokkról készített fényképet vagy a Blokk szkennelt változatát az info@aginektar.hu e‐mail címre. Amennyiben a nyertes Játékos a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

7.2. A heti nyereményeket, illetve a fődíjat a Szervező postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Szervező a heti nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, az Értesítés visszaigazolását követő 90 (kilencven) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a heti nyeremény átvételére a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

7.3. A Szervező a Nyereményeket és a nyerteseket az adott nyerő időpontot, illetve az adott sorsolást követő 24 órán belül a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

7.4. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

8. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 

9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a kereskedelmi egységekben található promóciós anyagokon, posztereken és szórólapokon, illetve a Weboldalon érhetők el, továbbá a Játékos az info@aginektar.hu e‐mail címen is kérhet tájékoztatást.

 

10. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

10.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

10.1.1. a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolítók, mint adatfeldolgozók nevüket és e‐mail címüket, nyertesség esetén továbbá lakcímüket és telefonszámukat a Játék időtartama alatt a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából (ezen belül az adatkezelés célja a Játékban részt vevő személyek által megadott adatok ellenőrzése annak érdekében, hogy a Nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, továbbá, a Nyeremények megfelelő címre történő kiszállításának megoldása, valamint a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése) kezelje, illetve feldolgozza;

10.1.2. nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező, illetve a Lebonyolítók minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák (különösen a Weboldalon feltüntesse);

10.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

10.2. A megadott adatok kezelését a szervező Ital Magyarország Kft., mint adatkezelő végzi. 

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolítók végzik, mint adatfeldolgozók. Az adatfeldolgozás célja a Játék lebonyolítása, a Nyeremények kézbesítése, Weboldal üzemeltetése.

10.3. A Szervező a Pályázat beküldése során megjelölt, üzlettípusra vonatkozó információt kizárólag anonim módon, statisztikai célra használja fel.

10.4. Az adatkezelő a Játékosok által megadott adatokat a Játék lezárását követő 90 napig kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.

10.5. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait. 

10.6. A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

10.6.1. hozzáféréshez való jog:

A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel‐e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról.

10.6.2. helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga:

A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

10.6.3. az adatainak hordozhatóságához való jog:

Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is ‐ továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

10.6.4. hozzájárulás visszavonásának joga

A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

10.7. Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: ….  

10.8. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

10.8.1. közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy e‐mailen keresztül;

10.8.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: 06‐1‐391‐1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu;

10.8.3. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése esetén.

10.9. A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt, illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.

 

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

11.2. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

11.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e‐mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

11.4. Ha a játékos adat‐ illetve kódfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

11.5. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

11.6. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

11.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2021.03.01.